BUDOWA GARAŻU na ZGŁOSZENIE

Od 28.06.2015 r. będziemy mogli budować niektóre garaże bez pozwolenia na budowę, a jedynie na podstawie zgłoszenia.

Jakie garaże na zgłoszenie?

Na podstawie zgłoszenia będziemy budować wolnostojące parterowe garaże o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba podobnych obiektów (budynki gospodarcze, altany, przydomowe ganki i oranżerie) na działce nie może przekroczyć dwóch na każde 500 m² powierzchni działki.
Nie ma znaczenia czy garaż będzie murowany, drewniany, szkieletowy z prefabrykatów czy będzie to zwykły blaszak, ani też jakiego rodzaju fundamenty będzie miał. Jeśli spełni ww. warunki można go wybudować na zgłoszenie, w przeciwnym razie pozostaje pozwolenie na budowę.
Ważną informacją PODATKOWĄ jest fakt, że nasze obiekty są mocowane do fundamentów za pomocą kotwy do betonu, co w urzędach przyjęto się traktować jako nie trwale związane z gruntem , co nie rodzi obowiązku płacenia podatku od budynku jak w obiektach murowanych .


Od czego zacząć?

Jeżeli działka, na której zamierzasz wybudować garaż znajduje się w obszarze, dla którego uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, musisz udać się do urzędu miasta lub gminy, by sprawdzić:
– czy działka jest „budowlana”, tzn. czy znajduje się w terenach, dla których dopuszczono możliwość zabudowy,
– czy w planie określono parametry, które garaże powinny spełniać (np. wysokość, kąt nachylenia połaci dachowej, rodzaj pokrycia dachu).

Warto powyższe sprawdzić, gdyż może się okazać, że nie możesz wybudować garażu jednospadowego z powodu np. zbyt małego kąta nachylenia dachu. Wtedy należy się zastanowić nad dachem dwuspadowym – a przy składaniu zamówienia podać wymagany kąt spadku dachu.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

W zgłoszeniu musisz:
– podać miejscowość i numer działki (działek), na której budynek będzie się znajdował;
– opisać budynek – wskazać z jakich materiałów będzie wybudowany (u nas jest to lekka konstrukcji szkieletowa – kompozyt drewna, stali i warstwy izolacyjnej), określić jego parametry – m.in. powierzchnia zabudowy (liczona po obrysie ścian zewnętrznych), wysokość, kąt nachylenia dachu;
Jeśli działka znajduje się w obszarze, dla którego uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym określono wskaźniki zabudowy, może się okazać, że będziesz musiał wskazać w zgłoszeniu takie parametry jak powierzchnia zabudowy pozostałych budynków na działce, powierzchnia terenów utwardzonych i zielonych działki, powierzchnia samej działki.
– określić termin rozpoczęcia prac;
– dołączyć rysunki/szkice budynku (rzut, elewacje), a także rysunek pokazujący usytuowanie budynku na działce. Ten ostatni warto zrobić na kopii mapy ewidencyjnej lub zasadniczej (do uzyskania w wydziale geodezji). Rysunki powinny zawierać wymiary budynku, jego odległość od granic działki i innych charakterystycznych obiektów (np. innych budynków na naszej działce i działkach sąsiednich);
– dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – złożone na wymaganym przepisami prawa druku
– dołączyć ewentualne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami – przeważnie nic takiego nie będzie konieczne, jednak wszystko zależy od konkretnego przypadku.
Wzór zgłoszenia znajdziesz tutaj,
przykładowe rysunki i opisy:
„ZGŁOSZENIE BUDOWY GARAŻU JEDNO-SPADOWEGO – PRZYKŁAD”,
„ZGŁOSZENIE BUDOWY GARAŻU DWU-SPADOWEGO – PRZYKŁAD”.
Jeśli chodzi o odległość od granicy działki – niezbędne informacje poniżej:
Wymagane odległości budynków od granicy działki znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
Poniżej przedstawiamy odległości budynków od granicy działki z zastrzeżeniem, że obowiązują one przy spełnieniu dodatkowych wymagań dot. m.in. oświetlenia pomieszczeń, wymagań przeciwpożarowych (m.in. § 13, 60 i 271-273 ww. rozporządzenia), o których krótko na końcu.

Odległości budynków od granicy działki budowlanej

Budynek należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż: 
  • budynek zwrócony ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę granicy – 4 m,
  • budynek zwrócony ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych w stronę granicy – 3 m, albo – jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy.
W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się:
  • na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m usytuowanie budynku ścianą bez otworów bezpośrednio przy granicy lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m,
  • sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej,
  • rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż odpowiednio 3 m lub 4 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych,
  • sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.
Usytuowanie budynku w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy powoduje, że sąsiednia działka będzie w obszarze oddziaływania obiektu.
Odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną do podziemnej części budynku, znajdującej się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu, nie są ustalone.

Odległość elementów budynku od granicy działki budowlanej

Takie części budynku jak okap, gzyms, balkon, daszek nad wejściem, galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa muszą być zlokalizowane co najmniej 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej.
 
Okno umieszczone w połaci dachowej zwróconej w stronę granicy sąsiedniej działki budowlanej musi być w odległości min. 4 m.

Odległość budynków od granicy działki

Powyżej podaliśmy odległości od granicy działki budowlanej, nie obowiązują one, jeśli sąsiednia działka nie jest budowlana (np. jest nią droga). Wtedy trzeba sprawdzić jakie wymagania stawia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jeśli jest uchwalony. Ponadto obowiązują inne przepisy, np. ustawa o drogach publicznych.
Odległość obiektów budowlanych od dróg publicznych określa ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). Zgodnie z art. 43 ww. ustawy obiekty budowlane należy sytuować w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:
  • w terenie zabudowy: autostrada – 30 m, droga ekspresowa – 20 m, krajowa – 10 m, wojewódzka i powiatowa – 8 m, gminna – 6 m;
  • poza ternem zabudowy: autostrada – 50 m, droga ekspresowa – 40 m, krajowa – 25 m, wojewódzka i powiatowa – 20 m, gminna – 15 m.
W przypadku dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych ustawa dopuszcza – w szczególnie uzasadnionych przypadkach, usytuowanie obiektów w mniejszych odległościach, jednak jedynie za zgodą zarządcy drogi, o którą należy wystąpić przed dokonaniem zgłoszenia lub wystąpieniem o pozwolenie na budowę.

Inne wymagania

Oprócz podstawowych odległości, o których mowa wyżej, przepisy (tj. wymienione na początku rozporządzenie) wprowadzają szereg dodatkowych wymagań, które budynki muszą spełnić. Są to przede wszystkim wymagania dot. m.in. odległości pomiędzy sąsiednimi budynkami zależne m.in. od rodzaju budynków oraz ich odporności pożarowej, czy też odległości budynku od lasu.

O czym jeszcze pamiętać?

Garaż dla samochodu osobowego musi spełnić pewne wymagania określone w przepisach (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
Garaż powinien mieć m.in.:
1) wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,2 m i do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych 2 m,
2) wjazdy lub wrota garażowe co najmniej o szerokości 2,3 m i wysokości 2 m w świetle,

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalanie na pliki cookie”, aby zapewnić Ci najlepsze możliwości przeglądania. Jeśli nadal korzystasz z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz przycisk „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij